ALGEMENE VOORWAARDEN GoedeRaad

 1. 1.  Definities

  In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) gelden de volgende definities. Goede Raad: Goede Raad voor ontwikkeling van commerciële organisaties B.V., kantoorhoudende te Diemen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Amsterdam onder nummer 34199905. Cliënt: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Diensten van Goede Raad afneemt. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Goede Raad en Cliënt tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien, alle handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst. Diensten: alle diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.

 2. 2.  Toepasselijkheid Voorwaarden

  Deze Voorwaarden maken bij uitsluiting deel uit van alle Overeenkomsten en zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overige handelingen en rechtshandelingen van Goede Raad en Cliënt.

 3. 3.  Offertes en totstandkoming van Overeenkomsten
  1. 3.1  Alle offertes van Goede Raad zijn vrijblijvend. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Goede Raad de acceptatie van een offerte schriftelijk bevestigt of uitvoering geeft aan de gevraagde werkzaamheden.
  2. 3.2  Offertes gaan uit van de bij het opstellen van de offerte bekende omstandigheden en stipte medewerking door Cliënt. Eventueel meerwerk wordt in rekening gebracht op basis van de overeengekomen tarieven of, bij gebreke daarvan, de gebruikelijke tarieven van Goede Raad (op aanvraag verkrijgbaar).
 4. 4.  Uitvoering van Overeenkomsten
  1. 4.1  Goede Raad zal de overeengekomen Diensten naar beste kunnen verrichten. Cliënt zal aan Goede Raad stipt alle medewerking verlenen.
  2. 4.2  Uitgangspunt bij de dienstverlening door Goede Raad aan Cliënt is dat over diensten aan personeelsleden van Cliënt en de resultaten daarvan volledig aan Cliënt wordt gerapporteerd. Het is evenwel ter discretie van Goede Raad om in voorkomend geval voor zover nodig geheimhouding ten opzichte van Cliënt te betrachten indien de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken werknemer dit klaarblijkelijk vergt.
  3. 4.3  In geval van overmacht is Goede Raad niet aansprakelijk voor schade zijdens Cliënt wegens het niet, ontijdig of onjuist voltooien van overeengekomen Diensten door Goede Raad. Onder overmacht in deze zin wordt in elk geval verstaan ziekte of anderszins arbeidsongeschiktheid van de door Goede Raad voor de Overeenkomst ingeschakelde persoon. Goede Raad zal zich er in zodanig geval desverzocht toe inspannen om voor vervanging te zorgen, doch op desondanks uitblijven daarvan kan Goede Raad niet worden aangesproken. Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt vervanging onder verantwoordelijkheid van Goede Raad uitgevoerd.
  4. 4.4  Op schriftelijk materiaal dat door Goede Raad bij de uitvoering van haar werkzaamheden ter beschikking wordt gesteld, rust auteursrecht van Goede Raad of van derden. Het is Cliënt en de bij haar betrokken derden niet toegestaan om dit materiaal te verveelvoudigen of anderszins daarvan gebruik te maken op andere wijze dan bij de uitvoering van de overeenkomst beoogd.
  5. 4.5  Alle prijzen van Goede Raad zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief omzetbelasting.
  6. 4.6 Behoudens de overeengekomen tarieven en uitdrukkelijk overeengekomen kosten, komen voor rekening van Cliënt bijzondere kosten zoals ter zake van vervoer en verblijf.
  7. 4.7  De betalingstermijn voor facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Verrekening of opschorting is zijdens Cliënt niet toegestaan. Goede Raad kan te allen tijde vooruit- of voorschotbetalingen terzake van te leveren Diensten van Cliënt verlangen.
  8. 4.8  Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Cliënt in verzuim. In dat geval, alsook in geval van faillissement van Cliënt, zijn alle vorderingen van Goede Raad op Cliënt uit hoofde van de betreffende Overeenkomst alsmede alle overige Overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar.
  9. 4.9  Zodra Cliënt ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en wettelijke rente niet heeft betaald, wordt Cliënt aan Goede Raad alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal welke van de twee het hoogst is van 15% van de som der achterstallige factuurbedragen en € 250.
 5. 5.  Aansprakelijkheid

  Behoudens opzet of grove schuld van Goede Raad of haar leidinggevend personeel is de totale aansprakelijkheid van Goede Raad in verband met de uitvoering van een Overeenkomst beperkt tot de betreffende contractsom, met een maximum van het in de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis in rekening gebrachte. Wordt een aanspraak tot schadevergoeding niet binnen een jaar na ontdekking in rechte geldend gemaakt, dan vervalt deze. Goede Raad is niet aansprakelijk voor door haar werknemers of ingeschakelde derden veroorzaakte schade die niet rechtstreeks en inhoudelijk verband houdt met de overeengekomen Diensten.

 6. 6.  Beëindiging van Overeenkomsten

  Overeenkomsten kunnen tot één maand voor aanvang van de te verlenen Diensten door Cliënt worden geannuleerd, tegen betaling van 25% van de overeengekomen contractsom. Annulering of tussentijdse opzegging op een later tijdstip is niet mogelijk.

 7. 7.  Wijziging Voorwaarden

  In geval van wijziging van deze Voorwaarden, gelden de gewijzigde Voorwaarden slechts voor nieuwe Overeenkomsten of voor nieuwe opdrachten in het kader van reeds lopende Overeenkomsten.

 8. 8.  Forum

  Alle geschillen tussen Goede Raad en Cliënt worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.